Tatranské informačné kancelárie Starý Smokovec 052/442 34 40 Tatranská Lomnica 052/446 81 19 Informácie

Top udalosti

CVIČENIE PRE ZDRAVIE

VESELÉ SMOKOVECKÉ TRHY

Putovanie za históriou tatranských osád

Kaviareň a čajovňa u Vlka

Plesnivec VERTICAL run

Gotická cesta

Gotická cesta je prvou tématickou kultúrno-poznávacou cestou na Slovensku. V ucelenom okruhu Vám predstaví najzaujímavejšie a najvzácnejšie skvosty regiónu Spiš-Gemer: vysoko na vrchoch sa týčiace hradné komplexy, celkovo zachované historické jadrá miest, múzeá a katedrály – ale aj klenoty ako sú dedinské kostoly, meštianske a remeselnícke domy, alebo romantické kamenné mosty. Pritom nenarazíte iba na umelecké a stavebné diela gotiky, ale presvedčíte sa aj o kráse fascinujúcich stôp, ktoré tu zanechali aj iné kultúrno-historické epochy.

Spiš:
Spiš je mimoriadne bohatý a zaujímavý množstvom umelecko-historických pamiatok, je vzácnou pokladnicou najmä gotických pamiatok, z ktorých mnohé, hlavne sochárske a maliarske diela dosahujú európsku úroveň. Rozvoj gotického umenia na Spiši súvisí s príchodom kolonistov, najmä nemeckých v 13. stor. do tejto oblasti, čo znamenalo rozvoj miest zásluhou privilégií, ktoré títo prisťahovalci dostali a kontaktov nových miest s tradičnými centrami umeleckého a remeselníckeho diania v strednej Európe. Vďaka tvorivým schopnostiam staviteľov, rezbárov, maliarov, kamenárskych a iných majstrov stal sa gotický Spiš spolutvorcom výtvarného profilu Európy. Medzi najvýznamnejšie gotické maľby na Spiši sú zaradené nástenné maľby v Žehre a v Dravciach; gotická plastika vrcholí v diele rezbára Majstra Pavla z Levoče, ktorého rozsiahle dielo je najviac koncentrované práve v tomto regióne; svetskú gotickú architektúru predstavujú hrady a jedinečná radnica v Spišských Vlachoch; istý svojráz prezentujú gotické dvojloďové kostoly – osobitý a zriedka používaný architektonický typ, ktorý na Spiši našiel uplatnenie v takom rozsahu ako nikde v strednej Európe; svetovú úroveň v gotickej architektúre Spiša dosahuje Zápoľského kaplnka v Spišskom Štvrtku – tu môžeme začať našu gotickú cestu po Spiši.

Gemer:

Kraj malebných vrchov a dolín s čarovnou prírodou a množstvom zachovalých kultúrnych pamiatok v juhovýchodnej časti Slovenskej republiky. Zaberá prevažnú časť územia bývalej Gemerskej župy od horského pásma južného Spiša na severe až po zvlnené pahorkatiny prechádzajúce miestami až do nížin na hranici z Maďarskou republikou. Väčšinu jeho plochy pokrývajú zmiešané a ihličnaté lesy Slovenského rudohoria a Národného parku Slovenský raj, ale i planiny Chránenej krajinnej oblasti Slovenský kras s početnými jaskyňami v podzemí.
Bohatá história regiónu je od počiatkov spojená s ťažbou a spracúvaním nerastného bohatstva – drahých a farebných kovov, ale hlavne železnej rudy, čo poskytovalo dostatočne dobré podmienky pre rozkvet umenia, remesiel a vzdelanosti. Hospodársky rozvoj v stredoveku výrazne prispel k oživeniu kultúrneho života regiónu, ktorý vďaka obchodu so železom sa stal križovatkou rozličných umeleckých prúdov, hlavne z Talianska, s ktorým uhorskí panovníci, najmä Anjouovci udržiavali významné kontakty.
Vzácnym produktom konjunktúry baníctva a železiarstva sú mnohé kultúrne pamiatky, predovšetkým stredoveké gotické kostoly s umelecky hodnotnou výmaľbou v technike pravej fresky a vzácnym mobiliárom, kde dominujú oltáre a kazateľnice s náročnou sochárskou výzdobou. Ojedinelým a charakteristickým prejavom gemerskej ľudovej výtvarnej tvorby sú maľované kostolné empory a kazetové stropy .
V centre regiónu Rožňave a v priľahlých sídlach Revúca, Dobšiná, Jelšava a Štítnik sa zachovali hodnotné historické námestia s gotickými, renesančnými a barokovými meš-tianskymi domami, radnicami a kostolmi.

Viac informácii: TU