Top udalosti

Tatranský ľadový dóm

Putovanie za históriou tatranských osád

Tatranské Vianoce

Vianočné trhy v Krakove

Kaviareň a čajovňa u Vlka október

Odvetvie cestovného ruchu potrebuje poznať plán a nástroje na svoj reštart

  • 17.04.2020

17. apríl 2020

Cestovný ruch potrebuje opatrenia, ktoré reálne pomôžu prekonať obdobie do znovuotvorenia hotelov, reštaurácií, kúpeľov, wellness a relax rezortov, čiže všetkých subjektov, ktoré podnikajú v tejto oblasti. Zamestnávatelia a podnikatelia v cestovnom ruchu potrebujú jasný a zreteľný plán štátu na uvoľňovanie reštrikcií a nástroje na záchranu a reštart odvetvia.

Pretože cestovný ruch, ktorý dáva na Slovensku prácu viac ako 160 tisícom zamestnancov, je už mesiac bez príjmov. Ak subjekty v tomto odvetví zostanú zatvorené ďalšie týždne a mesiace, nebude žiadne z doteraz prijatých opatrení stačiť na to, aby podnikatelia nielen udržali zamestnanosť, ale aj samotnú podnikateľskú činnosť. Cestovný ruch je špecifický, ide o poskytovanie služieb turistom v aktuálnom čase, subjekty nedokážu vyrábať na sklad a sú odkázané na prítomnosť hostí.

Opatrenia, ktoré schválila vláda a ktoré sa začali uplatňovať minulý týždeň, nie sú dostatočné na udržanie súčasného stavu. Bez ďalšej pomoci zo strany štátu podniky v cestovnom ruchu skončia.

Ak majú podnikatelia udržať zamestnanosť a neskrachovať, je pre naštartovanie cestovného ruchu mimoriadne dôležité otvoriť prevádzky na letnú sezónu.

Zväz cestovného ruchu SR, ktorý reprezentuje podstatnú časť zamestnávateľov v cestovnom ruchu, preto žiada vládu, aby bezodkladne:

1. prijala ďalšie opatrenia pre zmiernenie dopadov pre podniky, ktoré sa museli zatvoriť,

2. začala s prípravou plánu na znovuotvorenie služieb cestovného ruchu a nástrojov na reštart cestovného ruchu,

3. odpustila odvody z vyplatenej mzdy zamestnávateľa, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť – počas celého obdobia, kedy musia by zatvorené,

4. zrušila jednu z podmienok oprávnenosti zamestnávateľa na príspevok, ktorým je to, že podnik nesmie byť v ťažkostiach,

5. zabezpečila preklenovacie úvery na zabezpečenie likvidity, ktoré by boli explicitne riešené aj v legislatíve, vrátane pravidiel ich čerpania,

Pri príprave časového plánu znovuotvorenia služieb cestovného ruchu je potrebné vychádzať z odporúčaní odborníkov v oblasti ochrany zdravia. Podnikatelia v cestovnom ruchu sú pripravení pre zabezpečenie prevencie rozšírenia ochorenia adaptovať prevádzkové a hygienické opatrenia, ktoré by viedli k zvýšeniu bezpečnosti a ochrany zdravia hostí v zariadeniach cestovného ruchu.
Po uvoľnení a otvorení prevádzok cestovného ruchu, bude nevyhnutné resuscitovať podnikateľov ďalšími podpornými opatreniami. Nemožno totiž očakávať prudký nárast záujmu klientov o služby cestovného ruchu. Potrebné je cielenou podporou naštartovať dopyt návštevníkov a podporiť zamestnávateľov i poskytovateľov týchto služieb.

Zväz cestovného ruchu SR preto navrhuje, aby vláda zvážila a vyhodnotila tieto možnosti a nástroje na reštart cestovného ruchu:

6. znížila sadzby DPH na stravovacie služby,

7. využila existujúci nástroj na podporu domáceho cestovného ruchu, akým je príspevok na rekreáciu a upraviť súčasný model financovania tak, aby finančný príspevok namiesto zamestnávateľa uhradil štát,

8. umožnila organizáciám cestovného ruchu flexibilné čerpanie schválenej dotácie na tento rok a ich prípadné dočerpanie v roku 2021,

9. koordinovala a zosúladila časový harmonogram otvárania hraníc so susednými krajinami, z ktorých k nám prichádza najväčší podiel zahraničných turistov.

Marek Habuľák, prezident ZCR SR, E: harbulak@ahrs.sk, M: +421 911 262 177