TATRANSKÉ ROZPRÁVKOVÉ PUTOVANIE 2024

Zaži vzrušujúce letné dobrodružstvá s tvojimi kamarátmi. Tento rok to budú:
OCHRANKO a ZVEDAVKA

AKO TO CELÉ FUNGUJE?

Každé dieťa, do 18 rokov, si od 1.6.2024 až do konca októbra 2024 môže prísť pre BEZPLATNÝ DENNÍK DOBRODRUHA do Tatranských informačných kancelárií v Starom Smokovci a Tatranskej Lomnici, do Turistického infocentra na Štrbskom Plese a do Mestskej informačnej kancelárie v Poprade. Tento denník dieťa prevedie celým regiónom Vysokých Tatier (od Štrbského Plesa cez Tatranskú Kotlinu až po Poprad) a okrem náučných textov,rozprávky,hlavolamov, mapy, kupónov a tajničiek, tu nájde aj indície. Tie sa po nájdení zaznamenajú do priloženej mapy, ktorá obsahuje tajničku.  Zbieraním indícií, ktoré tvoria buď samostatné písmená či časti slov sa postupne vyplnia chýbajúce časti v tajničke.  Po nájdení všetkých indícií súťažiaci príde na určené miesto, kde mu bude po kontrole vydaný CERTIFIKÁT DOBRODRUHA. Následne so zákonným zástupcom vyplní súťažný lístok a vhodí ho do žrebovacej krabice. Týmto súťaží o rodinné pobyty vo Vysokých Tatrách či rôzne iné hodnotné ceny.

Súťaž trvá do októbra 2024.

INDÍCIE TATRANSKÉHO ROZPRÁVKOVÉHO PUTOVANIA NÁJDEŠ NA MAPE

Ak sa indícia nenachádza na mieste alebo je poškodená volajte prosím 052/442 34 40 alebo 0903 406 800.

G A L É R I A

Rozprávka o statočnom autíčku

Statočné autíčko Bolo raz jedno malé červené autíčko, ktoré sa rado premávalo po cestách. Brázdilo si po cestách lesom, cez most ponad rieku a objavovalo všetky krásy prírody. Jedného dňa sa autíčko vydalo na dlhú cestu naprieč celými Vysokými Tatrami .Prišlo na križovatku. Ktorým smerom by sa však malo uberať? Išlo by to po peknej asfaltovej ceste, alebo po lesnej ceste? Asfaltovú cestu však opravujú a to by ho zdržiavalo, preto sa rozhodlo ísť lesnou cestou, ktorá ale nebola udržiavaná. „To prejdem,“ povedalo autíčko sebavedomo a vydalo sa na lesnú cestu. Cestička lesom na prvý kopec bola príjemná, aj keď občas narazil na polámané konáre a kamene, ktoré mu z cesty urobili prekážkovú dráhu. Keď tu zrazu, narazil na veľkú blatovú mláku. Pod kolesami sa mu šmýkalo, ale statočne sa predieralo cez blato. Bolo už takmer na vrchole kopca, keď pocítilo, že zapadlo. Jeho zadné kolesá preklzávali v blate. Nešlo to dopredu ani dozadu. Autíčko začalo plakať a volať o pomoc. Jeho výkriky počul traktor. Prišiel k autíčku. „Chcel som skúsiť lesnú cestu. Ale zabudol som, že nemám také veľké kolesá ako ty, traktor aby som zdolal túto cestu. Nabudúce si dám pozor, naozaj. Len mi, prosím, pomôž.“ A tak sa autíčko priviazalo za lano traktora. Stačilo, aby traktor trochu zapufkal, a už ťahal autíčko z kaluže blata. „Hurá!“ jasalo autíčko a ďakovalo traktoru za záchranu. Ponaučenie: V Tatrách sa s autíčkom jazdí iba po vyznačených cestách. Pre veľkých dobrodruhov máme šliapacie autíčka v Múzeu Pedal Planet na ktorých sa môžu bezpečne povoziť bez toho, aby zapadli do blata.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM 2024

ORGANIZÁTORI

Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.

Kontakt: 0903 406 800, [email protected]

Štatút súťaže rozprávkové putovanie

“Súťaž Veľké letné rozprávkové putovanie”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry
  Sídlo: Vila Alica, Starý Smokovec 36, 06201 Vysoké Tatry
  IČO: 31 956 963
  DIČ: 2021202909
  IČ DPH: SK2021202909
  Zapísaný v registri: VVS/1-900/90-9243
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 1.6.2024 do 31.10.2024. V tomto termíne je možné odovzdať vyplnené úlohy na označenej strane z Tatranského denníka v Tatranských informačných kanceláriách v Starom Smokovci, Tatranskej Lomnici, Štrbskom Plese a v Mestskej informačnej kancelárii v Poprade. Súťaž je určená na propagáciu regiónu Vysoké Tatry.
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť dieťa do 18 rokov alebo jeho zákonný zástupca.
  Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec Tatranských informačných kancelárií.
 4. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby si oprávnený účastník súťaže vyzdvihol Denník Tatranského dobrodruha v jednej z Tatranských informačných kancelárií. Tatranské Informačné kancelárie sa nachádzajú v Starom Smokovci (Budova HZS 23, 062 01 Vysoké Tatry – Starý Smokovec), v Tatranskej Lomnici (Budova knihy 98, 059 60 Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica) a na Štrbskom Plese (Poštová ulica 4019/7, 059 85 Štrba – Štrbské Pleso), alebo v Mestskej informačnej kancelárii v Poprade ( Nám. sv. Egídia 43/86, Poprad ). Následne, na základe úloh našiel indície a správne vyplnil tajničku, ktorá sa nachádza v denníku na vnútornej dvojstrane a do 31.10.2024 správnosť vyplnenej tajničky nechal overiť pracovníkovi v niektorej z vyššie uvedených Tatranských informačných kancelárií, alebo Mestskej informačnej kancelárii. Po overení bude účastníkovi vystavený Certifikát dobrodruha so žrebovacím lístkom. Ten záujemca vyplní čitateľným písmom a hodí do žrebovacej krabice. Do súťaže sa môže každé dieťa zapojiť len s jedným súťažným lístkom a so všetkými správne vyplnenými informáciami.
 5. Výhra
  Výhrou v súťaži sú pobyty vo Vysokých Tatrách, zľavové vouchre a vecné ceny, ktoré venovali partneri súťaže uvedení v zozname na strane 36 denníka tatranského dobrodruha.
 6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz, najneskôr do 30.11.2024 vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov náhodným žrebovaním.
  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na stránkach www.tatry.skVýherca bude zverejnený vo formáte: meno, prvé písmeno priezviska a mesto. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
 7. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.
 8. Vylúčenie zo súťaže
  Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže Účastníkov Súťaže, ktorí nespĺňajú všetky podmienky uvedené v tomto Štatúte. Na Účastníkov Súťaže, ktorí nespĺňajú podmienky na zaradenie do Súťaže, sa neprihliada.

Zo Súťaže bude vylúčený Účastník, ktorý odovzdá nesprávne vyplnené úlohy, neodovzdá všetkých 38 správne vyplnených indícií v tajničke alebo odovzdá úlohy po stanovenej lehote trvania Súťaže.

 1. Záverečné ustanovenia
  Súťaž veľké letné rozprávkové putovanie má v zmysle zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov charakter ceny alebo výhry z reklamnej súťaže (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“). V zmysle § 9 ods. 2 písm. m) Zákona o dani z príjmov je cena alebo výhra neprevyšujúca 350,- EUR (slovom „tristopäťdesiat eur“) oslobodená od dane. Účastníkovi Súťaže v súvislosti s prevzatím tejto Výhry nevyplývajú žiadne zákonné povinnosti.

Účastník súťaže berie na vedomie, že dobrovoľným splnením podmienok účasti v Súťaži udeľuje Organizátorovi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Nariadenie GDPR“) dobrovoľný súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov na účel vyhodnotenia Súťaže a ďalších činností súvisiacich s vyhodnotením Súťaže na dobu nevyhnutne potrebnú pre vykonanie vyhodnotenia súťaže, najdlhšie však na dobu jedného (1) mesiaca odo dňa ukončenia obdobia Trvania Súťaže. Svojou účasťou v Súťaži Účastník súťaže vyhlasuje, že sú mu známe jeho práva podľa ZoOOÚ a Nariadenia GDPR, najmä že jeho súhlas je dobrovoľný a môže ho kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti doručenej Organizátorovi. Ak nebude v odvolaní súhlasu uvedené inak, súhlas bude odvolaný dňom doručenia písomného odvolania súhlasu podľa predchádzajúcej vety. Odvolaním súhlasu sa končí účasť Účastníka súťaže v Súťaži. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek počas Trvania Súťaže zmeniť tento Štatút a Podmienky Súťaže v ňom obsiahnuté. Všetky zmeny tohto Štatútu podľa tohto bodu Organizátor zverejní a sprístupní verejnosti spôsobom podľa tohto Štatútu. Organizátorovi nevzniká povinnosť uhradiť Účastníkovi Súťaže náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s jeho účasťou v Súťaži. Na zaradenie do Súťaže ani na priznanie Výhry nie je právny nárok. V prípade rozporu tohto Štatútu s propagačnými materiálmi týkajúcimi sa Súťaže, prípadne iných nejasností sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto Štatútu. V prípade výkladových problémov tohto Štatútu je záväzným výklad Organizátora Súťaže. Tento Štatút je zverejnený na webovej stránke www.tatry.sk a dátum účinnosti tohto Štatútu je 01.06.2024.

V Starom Smokovci, dňa 01.06.2024