Tatranské informačné kancelárie Starý Smokovec 052/442 34 40 Tatranská Lomnica 052/446 81 19 Informácie

Právne podmienky

Žiadame všetkých návštevníkov našich internetových stránok, aby sa zoznámili s týmito podmienkami.

Vstupom na tieto stránky potvrdzujete, že súhlasíte so všetkými podmienkami a ustanoveniami tu uvedenými.
Prevádzkovateľom týchto internetových stránok (ďalej len „stránky“) je Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry (ďalej len „ZCR Vysoké Tatry“), ktorá je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam.
Materiál týchto stránok je určený iba pre nekomerčné osobné účely. S ohľadom na tieto zmluvné podmienky sa každý užívateľ týchto stránok zaväzuje dodržiavať a rešpektovať všetky autorské práva, obchodné značky a alebo ďalšie vlastnícke práva tu uvedené.

Akékoľvek neoprávnené použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach môže byť bez obmedzení sankcionované v súlade s platnými právnymi predpismi SR alebo s medzinárodným právom. Toto ustanovenie sa týka predovšetkým, ale nie iba, škôd súvisiacich so zneužitím obchodnej značky, autorských práv, súkromia a reklamných práv.

Informácie a súvisiace vyobrazenia na týchto stránkach sú poskytnuté bez záruky akéhokoľvek druhu. Informácie na týchto stránkach majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Združenie a jej členovia sa týmto zriekajú všetkých záruk a podmienok týkajúcich sa týchto informácií vrátane všetkých predpokladaných záruk alebo podmienok vzťahujúcich sa k obchodovateľnosti, vhodnosti pre určitý účel a vlastníckych alebo iných majetkových alebo nemajetkových práv.

ZCR Vysoké Tatry neposkytuje žiadnu záruku, pokiaľ ide o presnosť či úplnosť informácií uvedených na týchto stránkach. ZCR Vysoké Tatry neručí a nenesie zodpovednosť za chyby alebo úplnosť v obsahu, či za aktualizáciu informácií na týchto stránkach. ZCR Vysoké Tatry si vyhradzuje právo kedykoľvek bez oznámenia vykonávať zmeny v informáciách na týchto stránkach.

ZCR Vysoké Tatry nenesie zodpovednosť za prípadné priame, alebo nepriame škody spôsobené používaním týchto stránok. Tieto stránky môžu odkazovať na iné stránky, ktoré nie sú prevádzkované ZCR Vysoké Tatry. ZCR Vysoké Tatry nenesie zodpovednosť za obsah stránok, na ktoré je odkazované a odkaz na ne neznamená schválenie týchto stránok spoločnosťou ZCR Vysoké Tatry. ZCR Vysoké Tatry nemá kontrolu nad obsahom odkazovaných stránok a nenesie zodpovednosť za žiadne následky akokoľvek vyplývajúce z použitia odkazov.

Je zakázané prenášať na internetové stránky ZCR Vysoké Tatry alebo ich prostredníctvom odosielať akékoľvek materiály a informácie odporujúce dobrým mravom alebo porušujúce právne predpisy. Užívateľ má právo k prístupu a k úprave týchto informácií poskytované združením ZCR Vysoké Tatry.

S výnimkou týchto podmienok nemá zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na internetových stránkach povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a používateľom, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch uvedené inak. Právne vzťahy, ktoré vznikli medzi prevádzkovateľom a používateľom týchto stránok sa riadia podľa znenia týchto podmienok platného ku dňu vzniku týchto vzťahov. Podmienky používania internetovej stránky sú platné a účinné dňom ich zverejnenia.