Tatranské informačné kancelárie Starý Smokovec 052/442 34 40 Tatranská Lomnica 052/446 81 19 Informácie

Top udalosti

Tatranské rozprávkové putovanie

CVIČENIE PRE ZDRAVIE

VESELÉ SMOKOVECKÉ TRHY

Putovanie za históriou tatranských osád

Kaviareň a čajovňa u Vlka

Podtatranské múzeum sa priblížilo k otvoreniu expozície hrobky!

podtatranske muzeum hrobka
  • 01.05.2021

Podtatranské múzeum v Poprade sa aj napriek zložitej pandemickej situácii posunulo o veľký krok dopredu v príprave realizácie stálej expozície unikátneho archeologického nálezu kniežacej hrobky z Popradu – Matejoviec. Dlho očakávanú prezentáciu nálezu pozorne sleduje odborná aj laická verejnosť niekoľko rokov. Presnejšie v tomto roku uplynie pätnásť rokov od archeologického výskumu, ktorý realizovalo Podtatranské múzeum v Poprade v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV a ďalšími partnermi v roku 2006. V nasledujúcich rokoch prebiehal medzinárodný vedecký výskum a záchrana hrobky v slovenských a viacerých zahraničných vedeckých pracoviskách a laboratóriách. Výsledky prvej etapy medzinárodného výskumu a záchrany hrobky boli prezentované verejnosti na mimoriadne úspešnej výstave „Kniežacia hrobka z Popradu. Konzervácia 2008 – 2012“ v Podtatranskom múzeu v Poprade v r. 2013 -2014. Výstava a následná druhá etapa medzinárodného výskumu a záchrany hrobky, ktorá sa skončila v roku 2015, boli hlavným dôvodom na realizáciu komplexnej rekonštrukcie objektu (NKP) Podtatranského múzea v Poprade na Vajanského ulici, investorom ktorej bol zriaďovateľ múzea – Prešovský samosprávny kraj v rokoch 2015 – 2016.

V nasledujúcich rokoch potrebovalo múzeum získať dostatočné množstvo finančných prostriedkov na inštaláciu kniežacej hrobky vo svojich expozičných priestoroch v Poprade. Po viacerých neúspešných pokusoch získať finančné prostriedky z grantov Ministerstva kultúry SR a Fondu na podporu umenia, nakoniec múzeu s maximálnym pochopením a ústretovosťou schválil finančné prostriedky v roku 2019 zriaďovateľ- Prešovský samosprávny kraj. S finančnou podporou zriaďovateľa mohlo múzeum oveľa intenzívnejšie pokračovať v prípravách realizácie a otvorenia stálej expozície unikátneho archeologického nálezu vo svojich priestoroch.

Podtatranské múzeum v Poprade úspešne zvládlo náročný transparentný proces prípravy aj samotnú súťaž architektonicko-výtvarných návrhov expozície kniežacia hrobka z Popradu, autorizovanú Slovenskou komorou architektov v prvej polovici roku 2020. Múzeum pri príprave súťaže aktívne spolupracovalo s Archeologickým ústavom SAV a Slovenskou komorou architektov. Výsledky súťaže návrhov boli vyhlásené s objektívnym oneskorením kvôli Covidu 19 koncom mája 2020. V júli až septembri 2020 si mohli návštevníci múzea pozrieť všetky prihlásené návrhy na samostatnej výstave. V októbri 2020 bola múzeu odovzdaná architektonicko-výtvarná štúdia – dopracovanie víťazného návrhu expozície. Po štúdii nasledoval náročný proces vypracovania realizačného projektu expozície kniežacej hrobky z Popradu. Spracovateľmi štúdie aj realizačného projektu sú autori víťazného architektonicko-výtvarného návrhu expozície Ing. arch. V. Šimkovič, Ing. arch. M. Žitňanský , Bc. V. Mikovčák a Bc. A. Mravík pod odborným dohľadom a v úzkej spolupráci s odborníkmi z Archeologického ústavu SAV, Schleswig-Holsteinische Landesmuseen, Schleswig (Spolková republika Nemecko) a Podtatranského múzea v Poprade.

Realizačný projekt expozície – Knieža z Popradu a jeho hrobka bol múzeu odovzdaný koncom marca 2021. Realizačný projekt obsahuje okrem sprievodnej správy, projektovú dokumentáciu nevyhnutných stavebných úprav priestorov expozície, projektovú dokumentáciu interiérových prvkov (vitríny, digitálne prezentácie, interaktívne zariadenia,…) a tiež projektovú dokumentáciu elektroinštalácií, osvetlenia, elektrických zariadení, vzduchotechniky a požiarnej ochrany plánovanej expozície.

Realizačný projekt expozície – Knieža z Popradu a jeho hrobka múzeu umožní v nasledujúcich dňoch zahájiť proces verejného obstarávania na zhotoviteľa jednotlivých častí expozície. V jesenných mesiacoch pripravuje múzeum samotnú inštaláciu a následne skúšobnú prevádzku expozície. Otvorenie expozície je plánované na záver roka. Súčasťou príprav otvorenia expozície bude aj propagačná kampaň, prostredníctvom ktorej získa verejnosť informácie o aktuálnom stave realizovaných prác a otvorenia expozície Knieža z Popradu a jeho hrobka v Podtatranskom múzeu v Poprade.

Podtatranské múzeum v Poprade dáva do pozornosti webovú stránku múzea www.muzeumpp.sk, kde nájde verejnosť viac informácií. Na spomínanej stránke aktuálne ponúkame krátku informačnú virtuálnu pozvánku na návštevu – prehliadku pripravovanej expozície Knieža z Popradu a jeho hrobka.


Autor: Bc. PhDr. M. Bekessová, riaditeľka múzea

Foto: Podtatranské múzeum