Top udalosti

Tatranský ľadový dóm

Putovanie za históriou tatranských osád

Tatranské Vianoce

Vianočné trhy v Krakove

Kaviareň a čajovňa u Vlka október

Cena Stavba roka 2019 za celospoločenský prínos putuje do Vysokých Tatier

hrebienok resort smokovec tatry
  • 08.07.2020

Hrebienok Resort II. si odniesol v Stavbe roka 2019 ocenenie za celospoločenský prínos. Porota ocenila vysoko kultivovaný architektonicko-urbanistický počin prevedený v exponovanom a dominantnom horskom prostredí Vysokých Tatier.

Cena udelená odbornou porotou za:

– vysoko kultivovaný architektonicko-urbanistický počin prevedený v exponovanom a dominantnom horskom prostredí Vysokých Tatier,
– architektonický koncept, ktorý svojím tvaroslovím plnohodnotne rešpektuje zásady presvetlenia, akustickej pohody a zachovania vizuálneho súkromia s okolím,
– návrh a použitie typických regionálnych materiálov, ktoré boli dobre remeselne zvládnuté v realizácii diela a v detailoch.

Viac o budove Hrebienok Resort II.

Mladší, ale väčší brat Hrebienok resortu

Objekt je umiestnený oproti prvému, „staršiemu“ z dvojice objektov Hrebienok resort. V priamom kontakte s objektom na jeho východnej strane boli povolené stavby štyroch menších objektov, ktoré priestor medzi hotelom Grand a Hrebienok Resortom II neprimerane prehustili. Vzhľadom na nemožnosť zmeniť polohu a veľkosť blokov projektu bola prijatá myšlienka vytvorenia úzkej horskej uličky medzi objektom Hrebienok Resort II a týmito 4 menšími objektami. Pre dosiahnutie väčšej dynamiky tohto priestoru bol parter Hrebienok Resortu zatlačený dovnútra stavby a na každej jeho úrovni vo väzbe na rôznym smerom stúpajúci chodník sú riešené obchodné prevádzky s rôzne veľkými terasami – zväčša krytými vyššími podlažiami stavby.

Prechod uličkou

Človeku prechádzajúcemu uličkou sa postupne otvárajú nové a nové ustúpené priestory s navzájom odlišnými parametrami, veľkosťou, svetelnými podmienkami a pod. Pre vytvorenie obojstranne aktívnej uličky boli iniciované aj zmeny dispozícií menších objektov, kde sa v každom z nich bude otvárať vstup do prevádzky aj zo strany novej uličky. Ulička je doplnená intenzívnymi sadovými úpravami, intímnym nízkym osvetlením. Pri pohľade z južnej strany stále zostáva voľný výhľad na Slavkovský štít. Pre dosiahnutie tohto výsledku bola prepojovacia hmota medzi hlavnými blokmi na severnej strane znížená o jedno podlažie a ukončená bez výraznej strechy terasovými plochami pre priľahlé apartmány.

Menšie prepojené celky

Architektonický návrh vychádzal z potreby vizuálne rozbiť veľký objem stavby na menšie prepojené celky. Z tohto dôvodu bol vypustený stred hmoty južnej fasády a na základnej dvojpodlažnej podstave boli vytvorené dva pozdĺžne bloky orientované severo-južne, prepojené nižším spojovacím traktom na severnej strane. Umiestnením hmôt do tvaru U vzniklo vnútorné átrium otvárajúce sa výhľadom smerom do doliny. Pozdĺžne bloky sú na severnej a južnej strane akcentované štítovými fasádami so symetrickou kompozíciou výraznejších tvaroslovných prvkov, napr. aj kamenných obkladov.

Pomerne strmý spád terénu spôsobuje, že kým zo severnej strany pôsobí objekt ako relatívne nízky vzhľadom na dĺžku severnej fasády, z južnej strany sú viditeľné aj podzemné podlažia, a hmota stavby je z tejto strany pomerne mohutná. Aby tento južný pohľad nepôsobil prehnane mohutne, pozdĺžne bloky  sú vysunuté pred základnú úroveň južnej fasády a ich parter je naopak zasunutý dovnútra.

Na fasádach sa uplatňujú vo veľkom rozsahu drevo, kamenný obklad a veľké plochy okien; a omietka ako základná, veľmi striedma farebnosť plôch. Dlhšie fasády hlavných blokov z východnej a západnej strany sú prerušené ustúpením v strednej časti dĺžky. Hlavným akcentom na fasádach sú zvislé, z pohľadovej strany šikmé, mohutné, drevom obložené piliere, ktoré akoby boli jedinými podperami veľkej, výrazne presahujúcej strechy. Piliere sú vždy v centrálnej polohe každej samostatnej časti fasády. Tvoria základnú kostru kompozície. Sú doplnené aj na dlhých fasádach na východnej a západnej strane.

Občianska vybavenosť

V parteri objektu je po celom jeho obvode umiestnená občianska vybavenosť. Na južnej strane sa pred objektom otvára väčšia trávnatá plocha pre vonkajšie aktivity detí. Dopravný prístup je z komunikácie nachádzajúcej sa medzi objektami. Parkovanie pre objekt je umiestnené na teréne z jeho severnej aj južnej strany, prevažná väčšina z 129 parkovacích miest je ale umiestnená v objekte v jeho podzemných podlažiach. Parkovacie miesta sú adresne priradené ku každému apartmánu.

Átrium

Veľká časť zo 138 apartmánov je otvorená do átria, v ktorom prebieha počas dňa zaujímavá zmena svetelných pomerov pri postupnom prechode slnka z východu na západ. V átriu sa uplatňuje pomerne výrazný prvok zelene, ktorý prispieva k pozitívnemu vnemu z tohto priestoru. Prirodzeným centrom v tomto priestore je vonkajší bazén s napnutou vodnou hladinou, ktorý je zapustený do nižšieho podlažia a jeho vodná plocha je v úrovni spevnených plôch átria. Vodná plocha a svetlá v bazéne a okolo neho zohrávajú veľmi výraznú úlohu pri večernom osvetlení objektu.

Zhrnutie

Novovzniknutý objekt zmysluplne zapadol do celkového kontextu lokality, vytvoril logickú protistranu objektu Hrebienok Resort I. Objekt napriek súčasnému tvarosloviu spĺňa charakteristiky horského ubytovacieho zariadenia. Projektová príprava stavby bola precízna, vrátane podrobných detailov konštrukcií. Realizácia stavby bola perfektne pripravená, vďaka výbornému vedeniu stavby a koordinácii prác subdodávateľov bola realizácia bezproblémová a kvalitná. Jednotlivé stavebné procesy boli napriek mimoriadne rýchlemu procesu výstavby realizované v správnych technologických podmienkach.

O súťaži Stavba roka

Združenie ABF Slovakia organizuje každoročne súťaž Stavba roka s cieľom propagácie a podpory realizácie kvalitných stavebných diel na Slovensku. Slávnostné odovzdávanie cien celoštátnej súťaže Stavba roka sa v ostatných rokoch už tradične koná na Gala večeri venovanom súbežne otvoreniu veľtrhov CONECO a RACIOENERGIA v priestoroch Incheba Expo Areny v Bratislave.

Stále pretrvávajúce obmedzenia neumožňujú uskutočniť večer za prítomnosti niekoľkých stoviek účastníkov, priateľov slovenskej architektúry a stavebníctva, ale len za úzkeho okruhu zástupcov prihlasovateľov stavieb, vyhlasovateľov cien, predstaviteľov inštitúcií garantujúcich ceny za celospoločenský prínos – Ministerstva dopravy a výstavby SR a Únie miest Slovenska, členov poroty. Napriek týmto obmedzeniam bol Gala večer umocnený famóznym vystúpením umelcov – Janoska Ensemble a Jany Kirschner, čím sa stal nezabudnuteľným nie len pre účastníkov v štúdiu ale aj pre divákov RTVS.

Kompletné výsledky súťaže Stavba roka 2019 si môžete pozrieť na portáli ASB.SK

Zdroj: Tlačová správa Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia a nominácie

Úpravy: Redakcia tatry.sk

Foto: Hrebienok Resort, Ján Jasenský